8 Ağustos 2017 Salı

ÇED ( ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME) NEDİR?


Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/07/2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

ÇED YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI

ÇED’in Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmeyi önlemeden, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır ÇED Yönetmeliği’nin Dayanağı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi’dir. 10.madde; “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açacak kurum, kuruluş ve işletmeler bir “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlarlar” der.

ÇED Yönetmeliğinin Gelişimi
07.02.1993 tarihinde Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 23.06.1997, 06.06.2002, 16.12.2003 ve son olarak 17.07.2008 tarihinde revize edilerek bugünkü şeklini almıştır.

ÇED Süreci
ÇED Yönetmeliği;
•         Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetlerin, Çed raporu hazırlatarak ÇED OLUMLU Belgesi,
•         Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetlerin ise, Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesi, alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesi almış kuruluşlara hazırlattırılması gerekmektedir.

ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan ve kurulması planlanan tesisin Yönetmelikte yer aldığı listeyi dikkate alarak;

EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
1. ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması, 
2. Halkın Katılımı Toplantısı organizasyonunun yapılması ve Toplantının gerçekleştirilmesi, 
3. Format Belirleme Toplantısına katılım sağlanarak, proje hakkında detay bilginin verilmesi ve formatın alınması, 
4. Alınan format çerçevesinde ÇED Raporu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması, 
5. Raporun değerlendirilmesinin yapılacağı, İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısına katılımın sağlanması, 
6. ÇED OLUMLU Belgesinin alınması.

EK-2 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
1. Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması, 
2. ÇED Komisyon üyelerinin, faaliyet yerindeki keşif çalışmalarına iştirak edilmesi, 
3. Komisyon üyeleri tarafından istenebilecek ek bilgi, belge ve ölçümlerin hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne sunulması, 
4. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesinin alınması. 
Süreçlerini takip etmektedir.

ÇED Yönetmeliği'ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşabilir?

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;
Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;
"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.


Emlak Danışmanlığı EğitimiEmlakçılık her geçen gün popülerliğini artırmaya devam ediyor. Bu sebepten dolayı emlakçılık işine başlamak isteyenlerin ilk yapacağı iş emlak sektörü ile ilgili emlakçılık seminer ve eğimlerini takip etmelidir. Eğitimsiz emlakçılar sadece günü kurtarırlar ve kısa zamanda iş değiştirirler. Bu sebepten dolayı biri kapanır biri açılır. Ama işin gerekli niteliklerine sahip eğitimli ve sürekli kendini eğiten kişiler ve emlak ofisi sahipleri bu işi sürekli hale getirebiliyor. Bu gün iyi bir emlakcı iyi bir doktor yada avukat kadar para kazanması mümkündür.

Başarılı emlakcı olmak isteyenlerin en fazla önem vermeleri gereken konulardan biri eğitimdir. Eğitimsiz emlak işine başlamak uçaktan paraşütsüz atlamaya benzer. Emlak piyasasında o kadar dönen iş ve hareketliliğe karsı iş yapamayan emlakcıların çok fazla olması eğitimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Franchise alarak emlak işini kuran girişimciler firma tarafından verilen eğitim ve destekler ile kurumsal bir kimlik imajında güvenilir marka ile kısa zamanda para kazanmaya başlarlar.

Emlak danışmanlığı eğitimi emlak ofisi açmak için gerekli eğitimlerin en başında gelmektedir. Yeni çıkan yasayla beraber zorunlu hale bile gelmiştir. Ancak alınacak olan Emlak Danışmanlığı Sertifikası' nın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmasına özellikle dikkate edilmelidir. Bu konuda her şehirde gerek Halk Eğitim Merkezlerinde gerekse özel kurslar aracılığıyla Emlak Danışmanlığı Eğitimi açılmaktadır. Bu eğitimler yaklaşık 6 hafta sürmektedir. Ancak işlerin yoğunluğundan dolayı ve eğitim saatlerinin diğer işlerle çakışmasından dolayı bu eğitimi almak isteyenler bir türlü fırsat bulamamaktadır.

Günümüzün internet çağı olması her alanda kendini hissettirmektedir. Artık eğitim dört duvar arasından çıkmış, belirli bir zamana ve mekana gerek olmaksızın istediğin vakitte ve ortamda eğitim görme imkanı sağlamaktadır.

Bu sebepten dolayı sektörünün öncü firmalarından olan More Enstitü Eğitim Danışmanlık Hizmetleri 2017 yılı hamleleri arasına Uzaktan Eğitim Merkezi projesini hayata geçirmek olmuştur. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) bünyesinde kişisel eğitimlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerde bulunmaktadır.

More Enstitü Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla MEB Onaylı Emlak Danışmanlığı Eğitimini evinizin konforunda almanın artı farkındalığını siz de hissedin...

29 Haziran 2016 Çarşamba

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar


 • Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği
 • Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
 • Tüzel kişi ise Faaliyet Belgesi ya da Vergi Levhası 
 • Marka tescil belgesi için ödenen başvuru harcı dekontu 
 • Özel kişi ise kimlik fotokopisi 
 • Marka sahibinin adı ve adresi 
 • Tüzel kişilikler için tam ticari ünvanı ve açık adresi 
 • Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi 
 • Marka tescil başvurusunda kullanılmak üzere ticari faaliyet belgesi 
 • Marka sahibini imalatçı, tüccar yada hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği dair belge (Ticaret sicili, Sanayi odası, Vergi dairesi, Ticaret odası veya Esnaf sicil kaydı) 
 • Markanın temsil ettiği malların veya hizmetlerin listesi ki bu marka sınıf seçiminde kullanılacaktır 
 • İstek Patent en uygun fiyatlarla yaptığı marka tescil işlemlerinizde, sizden gereken evrakları alır almaz Türk Patent Enstitüsüne müracaatı hemen gerçekleştirerek başvurunuzu işleme koymaktadır.

27 Nisan 2016 Çarşamba

Patent Tescil İşlemi

Buluş sahiplerinin patent tescili ile buluşlarını koruma altına almaları ve belirli bir zaman ile buluşları üzerinde üretim, kullanım hakları, satış ve ürünlerini ithalini gerçekleştirme gibi tekel haklarına sahip olmalarını sağlamaktadır. Buluşlarından doğan tüm hakların buluş sahipleri tarafından kullanılabilmesi ancak patent tescil işlemi ile mümkün olmaktadır.

Patent sistemi, patent sahiplerine tanıdığı tekel hakkı sonucunda elde edilen ekonomik kazançlar kişileri buluş yapmaya teşvik etmektedir. Böylece patent sistemi teknolojik gelişimi, rakipleri ile olan rekabeti, yatırımı, teknoloji transferini teşvik etmekte ve bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.